STADGAR FÖR FÖRENINGEN LJUGARN GÄLLANDE FRÅN 2009-01-01 ANTAGNA VID ÅRSMÖTE 2008-07 EFTER BESLUT OM SAMGÅENDE MELLAN FÖRENINGEN LJUGARN OCH FÖRENINGEN LJUGARNS KULTURUDDE. REVIDERAD §8 VID ÅRSMÖTE 220528.

 • 1. FÖRENINGENS NAMN OCH KARAKTÄR

Föreningen heter Föreningen Ljugarn och är en ideell förening med säte i Ljugarn. Den är partipolitiskt och religiöst oberoende.

 • 2. ÄNDAMÅL

Föreningen skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen att värna om Ljugarns samhälle, dess kulturarv och naturvärden, såväl i bevarandet av historien, i nuet som i utvecklingen framåt, genom att

 • Långsiktigt förvalta det kulturarv som anförtrotts föreningen, sprida kunskap därom samt göra det tillgängligt till nytta och glädje för ortsbefolkning, sommarboende och besökare
 • Aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt sprida kunskap därom
 • Stödja och uppmuntra forskning och dokumentation rörande Ljugarn
 • Verka för en god samhällsservice samt bidra till ett rikare kulturutbud genom att främja konstnärliga, musikaliska och litterära intressen.
 • 3. MEDLEMSKAP

Medlemmar i föreningen kan vara

 • personer som har naturlig koppling till eller särskilt intresse för Ljugarn
 • företag, föreningar och myndigheter som visat intresse för att ingå i föreningen som stödjande medlemmar.

Medlem tillåter att matrikeluppgifter lagras på datamedia.

 • 4. ÅRSAVGIFT

Årsavgift för enskild person beslutas av årsmötet. Årsavgift för förening, företag eller myndighet beslutas av styrelsen. Den beslutade årsavgiften gäller för nästkommande kalenderår och erlägges senast under april månad.
Nya medlemmar erlägger årets avgift vid inträde i föreningen.

 • 5. ORGANISATION

Årsmötet utser föreningens styrelse. Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden skall vara två år.
Ordförande, kassör och sekreterare väljes särskilt av årsmötet. Dessa väljes växelvis. Vartannat år väljes ordförande, två ledamöter och två suppleanter; året därefter kassör, sekreterare, två ledamöter och en suppleant.

Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.

Arvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter utgår ej.

 • 6. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen, som efter val konstituerar sig, sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordföranden eller om tre av styrelsens ordinarie ledamöter så påfordrar. Vid styrelsens sammanträden skall av sekreteraren föras protokoll, vilket justeras av ordföranden jämte därtill utsedd ledamot.

 • 7. RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens verksamhet och räkenskaper förs per kalenderår.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och en revisorssuppleant. Arvoden till revisorerna utgår ej.
Styrelsen skall senast den sista mars till revisorerna överlämna uppgifter om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

 • 8. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte skall hållas i mitten av juli, som senast den 31:a juli, på tid och plats som styrelsen beslutar.

Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötesdagen.

Förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem i föreningen och skall vara inlämnat senast före maj månads utgång.

 • 9. GENOMFÖRANDE AV ÅRSMÖTE

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter mötet utser ordförande för dagens sammanträde.

Varje medlem äger en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Beslut fattas med enkel majoritet.

 • 10. DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare
 3. Godkännande av kallelse till årsmötet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens årsberättelse samt ekonomisk berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 12. Val av valberedare
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner
 15. Övriga frågor.
 • 11. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid ett årsmöte.

 • 12. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Om föreningen upplöses skall dess kvarvarande tillgångar enligt beslut vid upplösningstillfället disponeras för något allmännyttigt ändamål inom Ljugarns samhälle.